បើស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញបាន បងនឹងស្លាប់ឲ្យអូនមើល ដើម្បីបញ្ជាក់ពីចិត្តស្មោះ


អ្នកក្លាហាន មួយចំនួនបានលើកឡើងថា "បានលបើស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញបាន បងនឹងស្លាប់ឲ្យអូនមើល ដើម្បីបញ្ជាក់ពីចិត្តស្មោះ" តើនេះជាសំដីពិតពីអ្នកក្លាហានមែន?

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

បើស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញបាន បងនឹងស្លាប់ឲ្យអូនមើល ដើម្បីបញ្ជាក់ពីចិត្តស្មោះ

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme