ចំណែកឯរូបខ្ញុំវិញ…As for me


ចំណែកឯរូបខ្ញុំវិញ…

As for me..

For my part..

As  far as I  am concerned..

Ex: As for me, I still love you as before.

សំណង់ប្រយោគ ខ្មែរ-អង់គ្លេស, ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ចំណែកឯរូបខ្ញុំវិញ…As for me

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme