ត្រីបំពង និងទឹកត្រីអំពិលទុំ! ចង់សាកទេ?


ម្ហូបផ្ទះយើង ថ្ងៃនេះគឺស្តៅ និងត្រីបំពង ទឹកត្រីអំពិលទុំ ផ្ញើជូនអ្នកស្រុកគេ ដើម្បីបានរមួលពោះ រដូវស្តៅបានមកដល់ទៀតហើយ ៕
គេចូលចិត្តបំពងត្រី ដើម្បីហូបជាមួយ ទឹកអំពិលទុំ ដើម្បីហូចនៅពេលជួបជុំគ្រួសារ។ មើលទៅគួឲ្យទំនងណាស់ ចង់សាកអត់!
ស្ពៃ និងស្តៅ

ទឹកត្រីអំពិលទុំ

ត្រីបំពង

ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ត្រីបំពង និងទឹកត្រីអំពិលទុំ! ចង់សាកទេ?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme