សេចក្តីសុខកើតមាន លុះត្រាតែអ្នកស្រឡាញ់គេ ហើយធ្វើឲ្យគេស្រលាញ់អ្នកវិញ


ស្រឡាញ់-របៀបផ្តល់កីស្រលាញ់ដល់អ្នកដ៏ទៃ-TrovPan-ត្រូវប៉ាន់

សេចក្តីសុខកើតមាន លុះត្រាតែអ្នកស្រឡាញ់គេ ហើយធ្វើឲ្យគេស្រលាញ់អ្នកវិញ។

មានន័យថា បើអ្នកផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេកាន់តែច្រើន ខណៈដែលអ្នកត្រូវស្រលាញ់គេវិញផងដែរ នោះអ្នកនឹងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់នោះ ត្រឡប់មកវិញជាកជាមិនខាន។

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

សេចក្តីសុខកើតមាន លុះត្រាតែអ្នកស្រឡាញ់គេ ហើយធ្វើឲ្យគេស្រលាញ់អ្នកវិញ

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme