តើ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ របស់​ប្រទេស​មួយ​ នឹង​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ ដែល​មក​ជ្រក​កោន​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ខ្លួន​ដូច​មេ្តច​ខ្លះ?


រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​​ របស់​ប្រទេស​មួយ​នឹង​ដោះ​ស្រាយ ​អំពី ​បញ្ហា​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ ដែល​មក​ជ្រក​កោន ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ខ្លួន​ដូច​តទៅ៖

  • ផ្តល់សិទ្ឋិសុំជ្រកកោន
  • រកទីកនែ្លងធំទូលាយមានសុវត្ថិភាព
  • ផ្តល់គឿងឧបភោគបរិភោគគ្រប់គ្រាន់
  • ផ្តល់ថ្នាំសង្កូវ ថ្នាំទឹក ថ្នាំចាក់
  • ផ្តល់សេវាថែរក្សាសុខភាព( គ្រូពេទ្យ  )
  • ផ្តល់គ្រូបង្រៀនេជួយបង្រៀនេកេ្មងៗ
  • បញ្ផូនពួកគេទៅប្រទេសទី៣ ដែលពួកគេចង់ទៅតាមលទ្ធភាពជាក់សែ្តង
  • ចេះទំនាក់ទំនងផេ្សងៗជាដើមទៀត។

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

តើ​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ របស់​ប្រទេស​មួយ​ នឹង​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ ដែល​មក​ជ្រក​កោន​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ខ្លួន​ដូច​មេ្តច​ខ្លះ?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme