ខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ទិសដៅខ្យល់បក់បានឡើយ តែខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរ ខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅដល់គោលដៅ ដែលខ្ញុំចង់បាន


ខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្តូរទិសដៅខ្យល់បក់បានឡើយ តែខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅដល់គោលដៅដែលខ្ញុំចង់បាន។

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. – By Jimmy Dean

ជីវប្រវត្តិសង្ខែប របស់ Jimmy Dean

សញ្ជាតិ: អាមេរិច
វិជ្ជាជីវៈ: តារាសម្តែង
កើត: ថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ 1928
ស្លាប់: ថ្ងៃទី ១៣  ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2010

ស្រង់សម្តី៖ លោក Jimmy Dean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្តូរ ទិសដៅខ្យល់បក់បានឡើយ តែខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរ ខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅដល់គោលដៅ ដែលខ្ញុំចង់បាន

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme