តើ​ ការ​បោះ​ឆ្នោត ​មាន​សារៈ​សំខាន់​អ្វី​ខ្លះ?


ការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ដូចជា៖ ការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ដូចជា៖

  • ជាឱកាស ដែលពលរដ្ឋធម្នាក់ៗ បានអនុវត្ត និងប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួន
  • ការផ្ទេរអំណាចតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោត
  • ការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំដោយសន្តិវិធីយុត្តិធម៌ និងស្របច្បាប់
  • ជាការជម្រុញឲ្យអ្នកជាប់ឆ្នោតមានទឹកចិត្ត និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ក្នុងការរក្សាតំណែងនៅ ក្នុង​អាណ្ណ​តិ​ក្រោយ
  • ប្រជា​រាស្រ្ត​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​សិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន ​ដោយ​ផ្តល់​សេចក្តី​ទុក​ចិត្ត​ ដល់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ ឬ​មន្រ្តី​ដែល​បាន​បម្រើ​ប្រជា​រាស្រ្ត​បានល្អ
  • មាន​សិទ្ធិ​ដក​សេចក្តី​ទុក​ចិត្ត​ពី​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ណា ​ដែល​បម្រើ​ប្រជា​រាស្រ្ត​មិន​បាន​ល្អ ឬ​ដែល​ធ្វើ​បាប​ជិះ​ជាន់ គាប​សង្គត់​ប្រជា​រាស្រ្ត តាម​រយៈ​សន្លឹក​ឆ្នោត

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

តើ​ ការ​បោះ​ឆ្នោត ​មាន​សារៈ​សំខាន់​អ្វី​ខ្លះ?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme