សីលជាស្ពាន ទានជាស្បៀង Morals are the bridge; alms are the food


សីលជាស្ពាន ទានជាស្បៀង

Morals are the bridge; alms are the food.

សីលជាស្ពាន មានន័យថា មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរក្សាសីល អំពើល្អ និងការគោរព ចំពោះអ្នកដ៏ទៃឲ្យបានច្រើន ដើម្បីឲ្យអ្នកដ៏ទៃ ចូលចិត្ត រាប់អាន និងស្រលាញ់អ្នកវិញ ដូច្នេះ អ្នកអាចពឹងពាក់គេទៅថ្ងៃមុខបាន។

ទានជាស្បៀង មានន័យថា អ្នកត្រូវធ្វើទាន ឬដាក់ទាន (ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ ដល់អ្នកដ៏ទៃ) ឲ្យបានច្រើន នោះអ្នកនឹងទទួលបាននូវផលតបស្នងនៅទពេលក្រោយជាមិនខាន។

សុភាសិត ពាក្យស្លោក ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

សីលជាស្ពាន ទានជាស្បៀង Morals are the bridge; alms are the food

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme