គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិ! គួរសិក្សាបណ្ដើរ និងធ្វើការបណ្ដើរឬទេ?


គុណសម្បត្តិ ៖

  • ជួយសម្រួលចំណាយផ្សេងៗ
  • ទទួលបានបទពិសោធន៍ ការងារ
  • បង្កើនការទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ រៀនស្គាល់ប្រភេទក្រុមមនុស្សផ្សេងគ្នា
  • ទម្លាប់ខ្លួននឹងបរិយាកាសការងារ ឥរិយាបទពេលធ្វើការ ឆ្លងកាត់បញ្ហាផ្សេងៗ

គុណវិបត្តិ៖

  • រំខាន ប៉ះពាល់ ឬគ្មានពេលគ្រប់គ្រន់សម្រាប់សិក្សា ស្រាវជ្រាវ
  • ពុំមានបទពិសោធន៍ការងារ ដែលស្ថាប័នមួយចំនួនតម្រូវអោយមានបទពិសោធន៍ការងារជាក់លាក់ ពេលដាក់ពាក្យធ្វើការ
  • រៀនច្រើនពេក ធ្វើការទៀតដោយមិនបានបែងចែកពេលវេលាត្រឹមត្រូវ អាចធ្វើអោយមានបញ្ហាសុខភាព ឬ រៀនមិនសូវចូល ហើយការងារមិនសូវកើត

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិ! គួរសិក្សាបណ្ដើរ និងធ្វើការបណ្ដើរឬទេ?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme