ចូរ​រក​សុភា​សិត ​និង​ ពាក្យ​ស្លោក ​ដែល​មាន​ន័យ​ទាក់​ទង​នឹង​ស្រ្តី។


សុភាសិត និង ពាក្យស្លោកទាក់ទងនឹងស្រ្តី៖

»  ពាក្យស្លោក

  • ស្រ្តីជាមាតានៃពិភពលោក
  • ស្រ្តីជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ច
  • ស្រ្តីជាពន្លឺនៃគ្រួសារ
  • មានស្រ្តីគឺមានអ្វីៗទាំងអស់
  • ស្រ្តីជាបេះដូងនៃសង្គមជាតិ…។

»  សុភាសិត

  • សូវស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេ
  • សម្លឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារស្រ្តី
  • សំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុស
  • ត្រូវឲ្យមានចិត្តដាច់ដូចស្រ្តី…។

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ចូរ​រក​សុភា​សិត ​និង​ ពាក្យ​ស្លោក ​ដែល​មាន​ន័យ​ទាក់​ទង​នឹង​ស្រ្តី។

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme