តើអង់គ្លេស មានគណបក្សសំខាន់ៗ អ្វីខ្លះ? តើគណបក្សមួយណា ដែលដឹកនាំ ប្រទេសអង់គ្លេសបានល្អជាងគេ?


ប្រទេសអង់គ្លេស មានគណបក្សសំខាន់ៗ ចំនួនបីគឺ៖

  • គណបក្សអភិរក្សនិយម
  • គណបក្សការងារនិយម
  • គណបក្សសេរីនិយម

គណបក្សដែលដឹកនាំល្អជាងគេគឺ គណបក្សអភិរក្សនិយម

ប្រភព៖ សំណួរ-ចម្លើយ វប្បធម៌ទូទៅ

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

តើអង់គ្លេស មានគណបក្សសំខាន់ៗ អ្វីខ្លះ? តើគណបក្សមួយណា ដែលដឹកនាំ ប្រទេសអង់គ្លេសបានល្អជាងគេ?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme