តើអង់គ្លេស មានគណបក្សសំខាន់ៗ អ្វីខ្លះ? តើគណបក្សមួយណា ដែលដឹកនាំ ប្រទេសអង់គ្លេសបានល្អជាងគេ?


ប្រទេសអង់គ្លេស មានគណបក្សសំខាន់ៗ ចំនួនបីគឺ៖

  • គណបក្សអភិរក្សនិយម
  • គណបក្សការងារនិយម
  • គណបក្សសេរីនិយម

គណបក្សដែលដឹកនាំល្អជាងគេគឺ គណបក្សអភិរក្សនិយម

ប្រភព៖ សំណួរ-ចម្លើយ វប្បធម៌ទូទៅ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

តើអង់គ្លេស មានគណបក្សសំខាន់ៗ អ្វីខ្លះ? តើគណបក្សមួយណា ដែលដឹកនាំ ប្រទេសអង់គ្លេសបានល្អជាងគេ?

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme