ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍/អ្នកវិនិយោគ – To attract tourists/investors


ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍/អ្នកវិនិយោគ

To attract tourists/investors 

To lure tourists/investors 

To woo tourists/investors 

To allure tourists/investors 

To wheedle tourists/investors 

Ex: How to attract more tourists to your city.

សំណង់ប្រយោគ ខ្មែរ-អង់គ្លេស, ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍/អ្នកវិនិយោគ – To attract tourists/investors

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme