ត្រៀមខ្លួនធ្វើអ្វីមួយ – To be ready to do something


ត្រៀមខ្លួនធ្វើអ្វីមួយ

To be ready to do something

To prepare onself to do something

To be prepared to do something

To be equipped to do something

Ex: They have already prepared for the football match.

សំណង់ប្រយោគ ខ្មែរ-អង់គ្លេស, ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ត្រៀមខ្លួនធ្វើអ្វីមួយ – To be ready to do something

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme