ចុះហត្ថលេខាជាមួយនរណាម្នាក់នូវរឿងអ្វីមួយ​ – To sign with sb sth


ចុះហត្ថលេខាជាមួយនរណាម្នាក់នូវរឿងអ្វីមួយ

To sign with somebody something

To sign something with somebody

Ex: Mr. Vuty sigh a building lease agreement with Mr. Sophea.

សំណង់ប្រយោគ ខ្មែរ-អង់គ្លេស, ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ចុះហត្ថលេខាជាមួយនរណាម្នាក់នូវរឿងអ្វីមួយ​ – To sign with sb sth

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme