នៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់នរណាម្នាក់..Under the chairman of sb


នៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់នរណាម្នាក់

..Under the chairman of somebody

Ex: The meeting will be held under the chairman of Barack Obama, president of the United States.

សំណង់ប្រយោគ ខ្មែរ-អង់គ្លេស, ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

នៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់នរណាម្នាក់..Under the chairman of sb

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme