យើងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងបាន។ យើងអាចធ្វើបាន និងមានបាន ដូចអ្វីដែលយើងប៉ង។


យើងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងបាន។ យើងអាចធ្វើបាន និងមានបាន ដូចអ្វីដែលយើងប៉ង។

We can change our lives, we can do, have, and be exactly what we wish.

— by Tonny Robbins

ជីវប្រវត្តិសង្ខែប របស់ Tonny Robbins

សញ្ជាតិ: អាមេរិច
វិជ្ជាជីវៈ: អ្នកនិពន្ធ
កើត: ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1960

ស្រង់សម្តី៖ លោក Tonny Robbins

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

យើងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងបាន។ យើងអាចធ្វើបាន និងមានបាន ដូចអ្វីដែលយើងប៉ង។

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme