យើងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងបាន។ យើងអាចធ្វើបាន និងមានបាន ដូចអ្វីដែលយើងប៉ង។


យើងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងបាន។ យើងអាចធ្វើបាន និងមានបាន ដូចអ្វីដែលយើងប៉ង។

We can change our lives, we can do, have, and be exactly what we wish.

— by Tonny Robbins

ជីវប្រវត្តិសង្ខែប របស់ Tonny Robbins

សញ្ជាតិ: អាមេរិច
វិជ្ជាជីវៈ: អ្នកនិពន្ធ
កើត: ថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1960

ស្រង់សម្តី៖ លោក Tonny Robbins

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

យើងអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើងបាន។ យើងអាចធ្វើបាន និងមានបាន ដូចអ្វីដែលយើងប៉ង។

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme