យើងមិនអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេ តែមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចជួយនរណាម្នាក់បាន


យើងមិនអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេ តែមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចជួយនរណាម្នាក់បាន។

We can’t help everyone, but everyone can help someone

— by Ronald Reagan

ជីវប្រវត្តិសង្ខែប របស់ Ronald Reagan

វិជ្ជាជីវៈ: លោកប្រធានាធិបតី
កើតថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1911
ស្លាប់ថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2004

ស្រង់សម្តី៖ Ronald Reagan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

យើងមិនអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេ តែមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចជួយនរណាម្នាក់បាន

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme