យើងមិនអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេ តែមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចជួយនរណាម្នាក់បាន


យើងមិនអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេ តែមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចជួយនរណាម្នាក់បាន។

We can’t help everyone, but everyone can help someone

— by Ronald Reagan

ជីវប្រវត្តិសង្ខែប របស់ Ronald Reagan

វិជ្ជាជីវៈ: លោកប្រធានាធិបតី
កើតថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1911
ស្លាប់ថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2004

ស្រង់សម្តី៖ Ronald Reagan

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

យើងមិនអាចជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេ តែមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចជួយនរណាម្នាក់បាន

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme