ចាប់ផ្តើមជាមួយថ្ងៃថ្មី អ្នកនឹងទទួលបាននូវ កម្លាំងថ្មី និងគំនិតថ្មី


ចាប់ផ្តើមជាមួយថ្ងៃថ្មី អ្នកនឹងទទួលបាននូវ កម្លាំងថ្មី និងគំនិតថ្មី។

With the new day comes new strength and new thought

— by Elearnor Roosevelt

ជីវប្រវត្តិសង្ខែប របស់ Elearnor Roosevelt

វិជ្ជាជីវៈ: ជំទាវទីមួយ
កើតថ្ងៃទី 11 ខែតុលា ឆ្នាំ 1884
ស្លាប់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1962

ស្រង់សម្តី៖ Elearnor Roosevelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ចាប់ផ្តើមជាមួយថ្ងៃថ្មី អ្នកនឹងទទួលបាននូវ កម្លាំងថ្មី និងគំនិតថ្មី

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme