ចាប់ផ្តើមជាមួយថ្ងៃថ្មី អ្នកនឹងទទួលបាននូវ កម្លាំងថ្មី និងគំនិតថ្មី


ចាប់ផ្តើមជាមួយថ្ងៃថ្មី អ្នកនឹងទទួលបាននូវ កម្លាំងថ្មី និងគំនិតថ្មី។

With the new day comes new strength and new thought

— by Elearnor Roosevelt

ជីវប្រវត្តិសង្ខែប របស់ Elearnor Roosevelt

វិជ្ជាជីវៈ: ជំទាវទីមួយ
កើតថ្ងៃទី 11 ខែតុលា ឆ្នាំ 1884
ស្លាប់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1962

ស្រង់សម្តី៖ Elearnor Roosevelt

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ចាប់ផ្តើមជាមួយថ្ងៃថ្មី អ្នកនឹងទទួលបាននូវ កម្លាំងថ្មី និងគំនិតថ្មី

ចូលប្រើ

ក្លាយជាសមាជិកត្រូវប៉ាន់!

Captcha!

លេខកូដថ្មី

ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

បញ្ចូលអ៊ីម៉ែល ក្នុងប្រប់ខាងក្រោម រួចចុចយល់ព្រម!
ត្រូវប៉ាន់ សូមអរគុណ!
សំណួរ-ចម្លើយ-សម្រាប់សម្ភាសន៍ការងារ
យល់ព្រម
Grow Your Business  ADs Here!
ផ្សព្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទីនេះ!
TrovPan.Com has THOUSAND+ Visitors/Month
ត្រូវប៉ាន់ មានអ្នកចូលទស្សនារ៉ាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយខែៗ
Advertising:  088 6000 321 /  trovpan@gmail.com
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Meme