ម្ហូបផ្ទះយើង ថ្ងៃនេះគឺស្តៅ និងត្រីបំពង ទឹកត្រីអំពិលទុំ ផ្ញើជូនអ្នកស្រុកគេ ដើម្បីបានរមួលពោះ រដូវស្តៅបានមកដល់ទៀតហើយ ៕
គេចូលចិត្តបំពងត្រី ដើម្បីហូបជាមួយ ទឹកអំពិលទុំ ដើម្បីហូចនៅពេលជួបជុំគ្រួសារ។ មើលទៅគួឲ្យទំនងណាស់ ចង់សាកអត់!
ស្ពៃ និងស្តៅ

ទឹកត្រីអំពិលទុំ

ត្រីបំពង

ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់