នៅម៉ោង ១:០០pm ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ក្រុម P-Cool និងធ្វេីការ Uploads នៅបទថ្មីដែរអ្នកទាំងអស់គ្នា ក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ នោះគឺបទ (កំហុសបង) ។

សួរស្ដី បងប្អូនទាំងអស់គ្នា✌️ តេីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានស្ដាប់បទ (កំហុសបង) ច្រៀងដោយ sovan Alex ដែររឺទេ? សល់រយះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតក្រុម P-Cool Music និងចេញ MV នូវបទដ៏ពិរោះមួយនេះហេីយ ? សូមជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាណា ✌️