មានរាងស្គម ជាបញ្ហាប្រឈមមួយ សម្រាប់សម្រស់ យុវវ័យ ជាពិសេសយុវនារី។ ជាមួយ Superior Weight Gain និង ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានទម្ងន់ និងសាច់ឈាមស្រស់ថ្លា តាមក្តីប្រាថ្នា។ ទិញ Superior Weight Gain ថ្នាំបង្កើនទម្ងន់ថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបាន ទម្ងន់ សាច់ឈាមស្រស់ថ្លា និងស្រស់សង្ហានៅថ្ងៃស្អែក!