សណ្ឋាន​សំខាន់ៗ​ នៃ​ទំនួល​ខុស​ត្រូវសង្គម​មាន ២ បែប​គឺ ៖

  • ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ផ្នែក​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី គឺ​ជា​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​មួយ​ដែល​មិន​មាន​លក្ខណៈដាច់​ខាត ឬ មិន​ដាច់​ខាត​ឡើយ ។
  • ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ផ្នែក​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ គឺ​ជា​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​មួយ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក ដែលបាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ត្រូវ​តែ​ទទួល​ទោស ឬ​ស្ថាន​ទម្ងន់​នៃ​ទោស​នោះ ។

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា