ប្រទេសអង់គ្លេស មានគណបក្សសំខាន់ៗ ចំនួនបីគឺ៖

  • គណបក្សអភិរក្សនិយម
  • គណបក្សការងារនិយម
  • គណបក្សសេរីនិយម

គណបក្សដែលដឹកនាំល្អជាងគេគឺ គណបក្សអភិរក្សនិយម

ប្រភព៖ សំណួរ-ចម្លើយ វប្បធម៌ទូទៅ