ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍/អ្នកវិនិយោគ

To attract tourists/investors 

To lure tourists/investors 

To woo tourists/investors 

To allure tourists/investors 

To wheedle tourists/investors 

Ex: How to attract more tourists to your city.

សំណង់ប្រយោគ ខ្មែរ-អង់គ្លេស, ដោយ៖ ត្រូវប៉ាន់