សហ​គមន៍​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ ដែល​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​បែង​ចែក​ជា​ ៣ ​ក្រុម ​គឹ៖

  • ក្រុមទី១៖ ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ដែល​នៅ​ប្រទេស​កឬ ម្ពុជា​ ចេះ​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ​ច្បាស់​ ធ្លាប់​បាន​រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​ធ្វើ​ការ​រដ្ឋ ជាពាណិជ្ជករ។
  • ក្រុមទី២៖ ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ដែល​ភៀស​ខ្លួន​មក​កម្ពុជា​ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​១៩៧៩ និង ១៩៨៩ ដែល​យក​ប្ដី ឬ ប្រពន្ធ ជា​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​អាច​និយាយ និង សរសេរអក្សរខ្មែរបាន។
  • ក្រុងទី៣៖ ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​ដែល​ទើប និង ចូល​ និយាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភាសា​ខែ្មរ​​បាន​តិច​តួច​ ។ ពួក​នេះ​ច្រើន​រក​ស៊ី នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ដូច​ជា​ជាង​សំណង់​ជាង​ម៉ាស៊ីន ត្រជាក់ លក់​ដូរ​តាម​ផ្សារ នេសាទត្រី និង រក​ស៊ី​កំប៉ិក​កំប៉ុកជាដើម។

ប្រភព៖ កម្រងវិញ្ញាសាសីលធម៌ និង​ពលរដ្ឋវិជ្ជា​ថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ២០១១ ដោយ៖ ឈិន សីហា